Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 
de Korenbloem landelijk en sober wonen die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op dekorenbloemlandelijkwonen.nl. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal de Korenbloem landelijk en sober wonen dit duidelijk vermelden.
2.2 
de Korenbloem landelijk en sober wonen zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten bindende Korenbloem landelijk en sober wonen niet.
2.3 
de Korenbloem landelijk en sober wonen zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 
de Korenbloem landelijk en sober wonen is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra de Korenbloem landelijk en sober wonen de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Met uitzondering van bestellingen of op maat gemaakte artikelen. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door 
de Korenbloem landelijk en sober wonen vermeld worden.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal 
de Korenbloem landelijk en sober wonen het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal 
de Korenbloem landelijk en sober wonen prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor de Korenbloem landelijk en sober wonen van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door 
de Korenbloem landelijk en sober wonen aangeboden betaalwijze. de Korenbloem landelijk en sober wonen kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. de Korenbloem landelijk en sober wonen is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van de Korenbloem landelijk en sober wonen is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door 
de Korenbloem landelijk en sober wonen zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is 
de Korenbloem landelijk en sober wonen gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.
4.6 Stuur je een sale item retour en kom je onder het aantal van de juiste kortingscode dan wordt dit berekend met het geretourneerde bedrag.
4.7 Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is word geheel de order geannuleerd en het bedrag terug gestort naar de bij ons bekende rekening.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal 
de Korenbloem landelijk en sober wonen het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is 
de Korenbloem landelijk en sober wonen niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door 
de Korenbloem landelijk en sober wonen zijn vermeld. de Korenbloem landelijk en sober wonen kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door 
de Korenbloem landelijk en sober wonen geleverde producten of diensten blijven eigendom van de Korenbloem landelijk en sober wonen totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 
de Korenbloem landelijk en sober wonen draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument 
de Korenbloem landelijk en sober wonen daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. de Korenbloem landelijk en sober wonen zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij de Korenbloem landelijk en sober wonen.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan 
de Korenbloem landelijk en sober wonen.
8.2 
de Korenbloem landelijk en sober wonen zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument 
de Korenbloem landelijk en sober wonen daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal de Korenbloem landelijk en sober wonen de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 
de Korenbloem landelijk en sober wonen kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. de Korenbloem landelijk en sober wonen heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen 
de Korenbloem landelijk en sober wonen en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 
de Korenbloem landelijk en sober wonen en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2020 - 2024 de Korenbloem | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel